Kola

White with unglazed strokes

Back to the top
x